Køkken uden skorsten.

Hvem er vi? & Hvad gør vi?

Foreningen ’Hjerte for Prapchan’ blev startet i marts 2013 af gruppe mennesker på Lolland-Falster, Danmark. De er gået sammen omkring det fælles mål, der overordnet går ud på at støtte et land- og landsby område i det østlige Nepal på forskellig vis med et bredt spekter af større og mindre projekter og almennyttige aktiviteter. Det er foreningens opgave at prioritere og planlægge dette. Iværksættelsen af disse projekter realiseres via økonomiske midler eller materielle effekter, fremkommet ved indsamlinger, frivillige bidrag, donationer. Prapchan er en lille landsby beliggende i en afsides del af Okhaldhunga distriktet i det midt-østlige Nepal. Området kan ikke nås ad fast vej. Man er enten nødt til at vandre ad smalle stier eller flyve ind med helikopter. Prapchan ligger langt væk fra de populære turistdestinationer, og dette gør at udviklingen på mange områder går forbi Okhaldhunga, som det desværre ofte er tilfældet i Nepal. Vi besøgte selv Prapchan i slutningen af 2012. Især bemærkede vi, at manglende behandlingsmuligheder for selv de mest simple sygdomme og indbyggernes generelt manglende viden om sundhed er nogle af de største problemer i området. Det skal nævnes her, at der er en lille sundhedsklinik i Rampur, men den er sparsomt bemandet, oftest slet ikke i lange perioder, når det drejer sig om nepalesisk, medicinsk og lægefagligt personale. Netop derfor er de lokale ofte er tvunget til flere dages vandring for at modtage behandling i denne sammenhæng. Som første har vi sendet en Øjenlæge og medikamenter fra Nepal i en behandlings lejer på 2 dage i området. Det bliver den 19.12.2013  Vi hjalp 715 patienter og 150 fik briller. Med en opfølgende behandling i marts 2015. Det er også væsentligt, at projektet skal gå hånd i hånd med uddannelse og oplysningsarbejde om hygiejne og forhindring af årsagen til øjneproblemer i både Prapchan og de omkringliggende landsbyer. Vores 2015 projektet var forebyggelse af årsagerne til dårlige øjne. Vi lavede 95 Nepali Chulo, det er opmuring af skorstene i husene og en bygning af ilsteder til kogning. Det næste projekt er at hjælpe dem efter jordskelvet. At hjælpe kvinderne med at starte op igen, de har alle tabt alt hus og udstyr, de bor i telte lige nu, men er nu i gang med at bygge husene op igen. Så vi tænker på at hjælpe med gaver til kvinder, og deres familier. En Ged, en kylling som de får donere, så kan starte en bedrift op med igen med at passe dem og få dem til at formerer sig. Det er ca. 300 kr. for et dyr. Jeg ville så tage et billede af personen med dyret og give billedet til Sponsoren. det er fremtids projekter der skal udføres i sammenarbejde med de lokale indbygger. En stor del af problemstillingen er de nødvendige midler, til at udføre den slags arbejdet. Derfor har vi brug for bidrag, så vi kan hjælpe.

Who are we? & What are we doing?

The association 'Heart of Prapchan ' was founded in March 2013 by a group of people on Lolland- Falster, Denmark. The aim of the association is to generally support a community in eastern Nepal in different ways by means of a wide range of large and small projects and charitable activities. The association is responsible for prioritising and planning these activities, and implementation of projects happens through funding or material things gathered by the help of collections , gifts and donations. Prapchan is a small village located in a secluded part of the Okhaldhunga district in mid-eastern Nepal. The area cannot be reached through roads; you have to either walk along narrow paths or fly in by helicopter. Prapchan lies far away from popular tourist destinations, which means development in many areas does not benefit Okhaldhunga, which, unfortunately, is often the case in Nepal. We visited Prapchan at the end of 2012. In particular, we realised that the lack of treatment options for even the most simple diseases and residents’ general lack of knowledge about health are some of the main problems in the area. There is, however, a small health clinic in Rampur, but it is sparsely staffed, and, for long periods of time, there is no staff at all. For this reason, locals are often forced to hike for several days in order to receive medical treatment. Our first activity was to send an ophthalmologist and medicine from Bhaktapur, Nepal, and set up a treatment camp for 2 days in the area. This  happend on December 19, 2013. We helped 715 patients and 150 got glasses. We intend a follow-up treatment will be organised in March 2015. It is also important for the project to go hand in hand with education and information activities on hygiene and prevention of eye problems in Prapchan and in the surrounding villages . Part of the project is about solving the problems that cause bad eyes. The 2015 project was the building of 95 Nepali Chulo the making of chimneys and fireplaces for cooking. that is very helpful in many aspects in houses. The next project is to help them after the earthquake. To help women to start up again, they have all lost everything house and equipment, they live in tents right now, but they are in the process of building houses up again. So we think of to help with gifts for women and their families. A goat, a chicken as they get donations, they can start a business up again, to look after them and getting them to multiply. It is about 300 kr. for an animal. I would then take a picture of the person with the animal and give the image to the sponsor. This time the projects will be carried out in collaboration with the local inhabitants. A large part of the problem is the necessary means to carry out that kind of work. Therefore, we need contributions so we can help.

Wer sind Wir? & Was machen Wir?

Der Verein "Herz für Prapchan" wurde März 2013 gegründet, von einer Gruppe von Menschen auf Lolland –Falster, Dänemark. Sie haben zusammen auf ein gemeinsames Ziel, der region und Gemeinde im Osten Nepals in unterschiedlicher Weise mit einer Vielzahl von großen und kleinen Projekte und karitative Aktivitäten unterstützt. Der Aufgabe von der Verein ist zu pirouettieren und planen. Die Umsetzung dieser Projekte wird durch die Finanzierung oder materiellen Auswirkungen aus Sammlungen, Schenkungen und Spenden realisiert werden. Prapchan ist ein kleines Dorf in einem abgelegenen Teil des Okhaldhunga Kreis in der Mitte des östlichen Region, es gibt keiner feste Straßen. Entweder Wanderwege oder fliegen mit dem Helikopter. Prapchan ist weit entfernt von den beliebten touristischen Zielen, und das macht das die Entenwicklung in vielen Bereichen vorbei geht vor Okhaldhunga, wie es leider oft der Fall ist in Nepal. Wir besuchten Prapchan am Ende des Jahres 2012. Insbesondere haben wir festgestellt, dass es fehlt an Behandlungsmöglichkeiten auch für die einfachen Krankheiten und die Bewohner in der Regel öfters einer fehlen an Wissen über Gesundheit sind nur einige der wichtigsten Probleme in der Region. Es sollte hier erwähnt werden, dass es eine kleine Klinik in Rampur gibt, aber es ist dünn bemannt, in der Regel nicht für lange Zeiträume. Das ist genau, warum die Einheimischen oft gezwungen werden mehrere Tage wandern zur ärztlichen Behandlung. Als erste haben wir einer Augenarzt und Medizin aus Bhaktapur, Nepal, für eine Augen Behandlungs Camp für 2 Tage in der Gegend. Es wurde 715 Patienten behandlet und 150 glaser wurde ausgeteilt am 19 Dezember 2013. Mit einer Nachbehandlung März 2015 . Es ist auch wichtig, dass das Projekt Hand in Hand gehen mit Bildungs-und Informationsmaßnahmen über die Hygiene und Prävention der Ursache von Augenproblemen, sowohl Prapchan und den umliegenden Dörfern. Teil des Projekts ist die Prävention der Ursachen für schlechte Augen. Deswegen haben wir in unser 2015 Projekt 95 Nepali Chulo gebaut. Die Schornsteine und Feuerstellen zu bauen in den Häusern. Das nächste Projekt ist sie nach dem Erdbeben zu helfen. Die Frauen helfen, wieder zu starten, sie haben alle alles Haus und Ausrüstung verloren, sie leben jetzt in Zelten, sind aber jetzt in den Prozess die Häusern wieder aufzubauen. So denken wir für Frauen und ihre Familien mit Geschenken zu helfen. Eine Ziege, ein Huhn als spenden, Sie können ein Geschäft wieder starten,Sich um die Tieren zu kümmern und vermehren. Es geht darum, 300 kr. Für ein Tier. Ich würde dann ein Bild von der Person mit das Tier nehmen und den Sponsor geben. Ein großer Teil des Problems ist, die notwendigen Mittel, um diese Art von Arbeit auszuführen. Deshalb brauchen wir Beiträge, damit wir helfen können.
Hjerte for Prapchan | CVR: 35159355 | Vestermark 7, 4891 Toreby - Danmark | Tlf.: 0045-41149269 | hjerteforprapchan@outlook.dk